Zajęcia logopedyczne (terapia logopedyczna)

Na czym polegają zajęcia logopedyczne?

Zajęcia logopedyczne kojarzone są z pracą nad wyraźną wymową określonych głosek. Nie jest to jedyny zakres działań logopedy. Logopedzi z Centrum REST pracują nie tylko nad jakością mowy, ale też komunikacją. Mowa jest tu rozumiana jako: „zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego (S. Grabias)”. Natomiast komunikacja: „to proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami”. Nie każda osoba, która mówi jest w stanie w sposób efektywny komunikować się z innymi. W zależności od przyczyny zgłoszenia się na zajęcia, logopeda pracuje nad sferami: motoryki języka, przetwarzania słuchowego, jakości mowy, komunikacją niewerbalną, inicjowaniem i podtrzymywaniem relacji. Dzięki dodatkowym kwalifikacjom logopedzi pracujący w Centrum wykorzystują w swojej pracy ćwiczenia z zakresu logorytmiki, dramy, muzykoterapii i emisji głosu.

Dla kogo jest przeznaczona?

Zajęcia z logopedą przeznaczone są dla dzieci:

  • które chcą mówić, ale nie potrafią (opóźnienie rozwoju mowy, dzieci niemówiące, wady narządów mowy, porażenia),
  • które nie chcą mówić, mimo, że potrafią (mutyzm, trudności z emisją głosu, trudności emocjonalne),
  • którym brakuje inicjatywy bądź umiejętności efektywnego komunikowania się (dzieci z Autyzmem),
  • które mówią, ale w sposób mało zrozumiały (nieprawidłowa artykulacja, jąkanie się, zbyt szybka bądź spowolniona mowa),
  • które mówią mało (ubogie słownictwo), lub zbyt dużo (słowotok, zespół Aspergera),
  • które mają trudność z czytaniem, pisaniem, opowiadaniem,
  • które mówią, ale mają trudność ze słuchaniem (krótkotrwała pamięć słuchowa, mylenie podobnych słów, dźwięków, trudność w wykonywaniu złożonych poleceń, trudności z koncentracją),
  • które potrzebują wprowadzenia komunikacji wspierającej (PCS-y, makaton, etc.).

Zajęcia z logopedą są jedną z podstawowych terapii stosowanych u dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Mutyzmem i wieloma innymi niepełnosprawnościami. Stanowią dobre i efektywne połączenie z Treningami Słuchowymi (np. Indywidualną Stymulacją Słuchu Johansena (IAS), treningiem słuchowym Tomatisa).

Jakich efektów można się spodziewać?

Największym sukcesem jest poprawa w zakresie relacji z dzieckiem, dzięki temu, że może ono w sposób efektywny komunikować się z otoczeniem. Przynosi to wzrost poczucia pewności siebie, zmniejszenie trudności emocjonalnych (jeśli wywołane są dysfunkcją w zakresie mowy), większą otwartość na kontakt z innymi ludźmi. Prawidłowa mowa pod względem jakości daje dziecku narządzie do wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań, emocji. Ćwiczenia przetwarzania słuchowego uczą słuchać i koncentrować się na wypowiedzi ustnej. Praca nad poprawnym czytaniem, pisaniem i opowiadaniem daje dziecku dodatkowe możliwości do wyrażania się i osiągania sukcesów szkolnych.

W naszym Centrum zajęcia logopedyczne prowadzą:

Ewelina Jakubas
Ewelina Jakubas