Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą K. Johansena (JIAS)

Metoda Johansena IAS – na czym polega?

jiasMetoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena oparta jest na specjalnie skomponowanej instrumentalnej muzyce, która obejmuje swoim zakresem różnorodne częstotliwości potrzebne do stymulacji. Każda osoba otrzymuje indywidualny program treningu, który będzie najlepiej pasował do jej możliwości słuchowych i współtowarzyszących problemów. Uzyskuje się to poprzez wybór odpowiedniego standardowego CD lub indywidualnie przygotowanej płyty. Johansen IAS-CD są ukierunkowane na poszczególne częstotliwości krok po kroku, aby uniknąć przeciążenia i stymulować stopniowo.

Trening przeprowadzany jest w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze w domu.

Dla kogo metoda jest przeznaczona?

Przeznaczona dla każdego, niezależenie od wieku, w przypadku występowania problemów z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych. W szczególności dla osób:

 • z opóźnionym bądź nieprawidłowym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami uwagi i koncentracji,
 • z mózgowym porażeniem,
 • z problemami szkolnymi i/lub w codziennym funkcjonowaniu wynikającymi z zaburzeń percepcji słuchowej,
 • wykazujących nadwrażliwość na dźwięki,
 • wykazujących zwiększoną męczliwość w środowiskach niekorzystnych akustycznie,
 • z zespołem Downa,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jakich efektów można się spodziewać?

Johansen IAS nie jest cudownym lekiem na wszystkie trudności. Program działa przede wszystkim na optymalizację przetwarzania słuchowego w mózgu. Problemy w funkcjonowaniu mogą mieć wieloczynnikowe podłoże, przetwarzanie słuchowe jest jednym z elementów całości, jednak efekty rzutują na poprawę w zakresie różnych zdolności i zachowań, głównie:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • rozumienie mowy,
 • zapamiętywanie poleceń,
 • czytanie,
 • artykulację – jasne (wyraźne) wypowiedzi,
 • komunikację interpersonalną i zachowanie w grupie,
 • samoocenę,
 • harmonizację napięcia mięśniowego – co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów, motorykę.

Jaka jest geneza JIAS?

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT).

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy dr Johansen oparł się głównie na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Jakie są podstawy teoretyczne metody?

Stymulacja słuchowa poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych, dzięki neuroplastyczności mózgu (jest to główne pojecie dotyczące zmian organizacji dróg nerwowych w mózgu). Poprzez stymulację można wpływać na dojrzewanie i zmiany w ośrodkach mózgu odpowiedzialnych między innymi za słyszenie i mowę.
Jeśli u osoby występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wówczas ma problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). Innymi słowy: ucho jest zdrowe, ale dźwięki (w tym mowa) są przetwarzane przez mózg w niewłaściwy sposób. W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.
Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

• częste zapalenia ucha środkowego,
• częste sączkowanie uszu,
• genetyczne dyspozycje i zaburzenia np. dysleksja, dyspraksja, zespół Downa,
• wcześniactwo,
• nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu (m. in. niedotlenienie),
• zaburzenia neurologiczne, np. mózgowe porażenie dziecięce,
• całościowe zaburzenia rozwoju (w tym autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne),
• zespół zaburzeń uwagi i zachowania,
• niekorzystne warunki akustyczne w środowisku życia.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.  Problemy na tle przetwarzania słuchowego dotyczą również dorosłych, który coraz częściej decydują się na diagnostykę w tym zakresie i rozpoczęcie treningu słuchowego.

Etapy treningu:

– Decyzja o rozpoczęciu treningu oparta na obserwacjach dotyczących funkcjonowania danej osoby w zakresie mowy, umiejętności słuchania, uwagi, koncentracji, zachowania w grupie, problemów „szkolnych”.
– Diagnoza oparta na badaniu audiometrii tonalnej, testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu oraz testach określających lateralizację.
– Przygotowanie indywidualnej płyty CD, która będzie odpowiadała profilowi słuchowemu danej osoby.
– Muzyka słuchana w domu przez słuchawki przez 10-15 minut dziennie.
– Kontrolowanie postępów co 4-10 tyg. (w zależności od wieku) – za każdym razem powtórne badania i kolejna precyzyjnie przygotowana płyta z programem treningowo-terapeutycznym.
– Zakończenie cyklu: cały program stymulacji trwa od 6 do 18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy. Trening kończy się etapem zmniejszania zakresu stymulacji poprzez ograniczanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

Kto zajmuje się prowadzeniem treningu?

Johansen IAS jest prowadzony tylko przez wyszkolonych, certyfikowanych i uczestniczących w superwizjach metody trenerów/terapeutów. Dysponują oni wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 • oceny czy trening dla określonej osoby jest wskazany,
 • wykonania diagnozy, zaplanowania indywidualnego programu treningu/terapii i czuwania nad jej przebiegiem.

Więcej informacji na:

www.johansenias.com

www.johansen-ias.pl

 

W naszym Centrum terapią Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena zajmują się:

Jarosław Maksim
Anna Maksim

Cena i czas trwania:

Diagnoza wstępna: 200 – 250zł
Czas trwania: dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, zwykle od 2 do 3 godzin zegarowych

Diagnoza międzyetapowa: 120 zł
Czas trwania: od 1 do 2 godzin zegarowych, zwykle od 5 do 7 spotkań diagnostycznych w całym cyklu treningu