Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie siedziby Centrum REST

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie siedziby Centrum REST przy ul. Biedronki 3A w Lublinie, w tym reguły rejestracji i zapisu informacji, sposób ich zabezpieczenia oraz możliwości udostępniania zgromadzonych informacji zawierających dane osobowe w postaci wizerunku osób fizycznych.
2. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych, którego administratorem jest RESTART sp. z o. o. (z siedzibą w Lublinie przy ul. Biedronki 3A, 20-543, NIP 7123365659). Przetwarzanie danych zawartych w tym zbiorze podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) oraz regulacjom wewnętrznym administratora.

§ 2

1. Celem monitoringu jest:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
b) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na terenie obiektu,
c) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
d) unikanie aktów wandalizmu,
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych monitoringu wizyjnego są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

§ 3

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk.
3. System monitoringu wizyjnego obiektu składa się z:
a) Kamery nr 1 rejestrującej obszar posesji przed siedzibą Centrum REST przy ul. Biedronki 3A w Lublinie,
b) Kamery nr 2 rejestrującej obszar posesji przed siedzibą Centrum REST przy ul. Biedronki 3A w Lublinie.

§ 4

1. Administrator ma dostęp do:
a) bezpośredniego podglądu kamer,
b) urządzenia rejestrującego,
c) zapisów z kamer.

§ 5

1. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze, na który jest nagrywany obraz z kamer. Dostęp do rejestratora ma wyłącznie administrator.
2. Zapis obrazu może być udostępniony tylko za zgodą administratora.
3. W firmach prowadzony jest rejestr udostępniania nagrań z monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 30 dni. Po tym okresie nagrania są kasowane automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.
5. Osoby, które mają dostęp do zbioru danych osobowych monitoringu wizyjnego mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
6. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 6

1. Sytuacje sporne i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane
na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę potrzeb i możliwości finansowych będą udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
2. Nagrania są udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek ze wskazaniem celu i podstawy prawnej udostępnienia, która jest każdorazowo starannie weryfikowana przez administratora.

Scroll to Top